Reddit yngre för äldre

Faluns gatunamn

2018.06.27 22:38 fREDlig- Faluns gatunamn

Faluns gatunamn

"Då står int nu så täll, som för i väla vuri, vågamla Kopparberg, då gamla ä förfuri." - Visa på falumål från 1700-talets andra hälft.
Nedan följer en lista på många av de äldre gatorna i staden med en beskrivning av namnets uppkomst. Uppgifterna är till största del hämtade häfte från 1914.
Är du intresserad av fler gatunamn rekommenderar jag ”Gatunamn och kvartersnamn i Falu innerstad” av Elisabet Hemström (1991) samt kompletterad med flera namn (2015).
Falugatan: Faluns äldsta gatunamn dokumenterat i skrift 1416. Ledde in i Falun, från Svärdsjö. (övergår lämpligt nog till Svärdsjögatan) Alternativt syftar till den slätt som är på ömse sidor om åns nedre del. D.v.s. faluna eller falun. Den skulle då alltså istället kallas östra Falugatan.
Svärdsjögatan: Vägen ledde in till Falun från Svärdsjö.
Gruvgatan: Tämligen självförklarande. Leder upp till gruvan.
Mormorsgatan: Gamla mormor är smeknamnet på gruvan, det s.k. Stora Kopparberget.
Kung Magnigatan: Uppkallat efter Kung Magnus Eriksson som 1347 utfärdade de äldsta kända privilegierna för "mästermännen vid Kopparberget".
Kristinegatan: Uppkallad efter Drottning Kristina som bekräftade Faluns stadsprivilegier 1646 när hon blev myndig och (de var egentligen tilldelade 1641 av hennes förmyndarregering) och lät påbörja bygget av Kristine Kyrka 1642 (invigdes ofärdig 1655 och slutfördes 1660)
"Gud låte sådan rök aldrig tryta!" - Drottning Kristina om den svavelrök som dränkte staden under århundraden, lyckligt ovetandes om de lungsjukdomarna den medförde.
Kung Gustafs torg: Jag tar med detta då det snarare är två gator än ett torg. Uppkallat efter Gustav II Adolf - Drottnings Kristinas far, som gjorde många besök i Falun och yttrade de kända citaten: "Den kung är ingenting värd som inte ser själv om sin skattkammare." - 1620 då kungen gick ner i gruvan två dagar på raken trots varningar om ras.
"Var finns en potentat som har ett palats sådant som detta." - Samma år när kungen väl nere i gruvan beundrade kopparmalmen som gänste i väggarna.
Bergslagsgränd: Bergslaget- dåtidens variant av aktiebolag, senare kallad Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, som fram till 1998 när antagligen var världens äldsta aktiva aktiebolag.
Bergsskolegränd: Uppkallat efter huvudsätet för den teoretiska gruvutbildningen, som låg här fram tills 1869 då Bergsskolan förflyttades till STockholm och förenades med Tekniska Högskolan. Skolan var inrymd i världsberömde mineralogen och kemisten Johan Gottlieb Gahns forna hem. På platsen återfinns nu istället hotell Bergmästaren. F.ö. ska enligt vissa uppgifter Johan Gottlieb Gahn ha startat världens första kommersiella tillverkning av mineralvatten/kolsyrat vatten som han senare flyttade till Stockholm. Detta är dock något omstritt.
Magasinsgatan: Uppkallat efter det forna kronomagasinet, numera bostadshus på Åsgatan 53A. Här lämnade bönderna från dalasocknarna sin skatt, mestadels spannmål.
Norra Mariegatan: Den norresta gatan som leder till Stora Kopparbergs Kyrka, eller tidigare Maria Kyrka/Marie Kyrka. Faluns ursprungliga kyrka från 1400-talet med eventuella rester från 1200/1300-talet.
Södra Mariegatan: Parallellgata till Norra Mariegatan. Se ovan.
Trotzgatan: Bergsmannen/köpmannen/kanonfabrikören Anton Trotzig var ägare och boende på Trotzgården/Trotsgården som brann 1675. Det ska ha varit den ståtligaste av Bergsmansgårdar. Den ersattes med Westlingska gården som var omdebatterad på 60-talet om den skulle bevaras eller rivas. Det löste sig självt genom att den brann 1970. Den låg på nuvarande Östra Skolans tomt.
För övrigt skänkte Anton Trotzig både Predikstolen och Altaruppsatsen till Kristine Kyrka.
Mäster Pers Gränd: Magister PetrusJonæ Helsingius, kyrkoherde i Falun 1640. Det var under hans tid Kristine Kyrka kom till stånd och drottning Kristina besökte honom många gånger. Hon ska ha uppskattat hans sällskap och hans drastiska, men oförargliga skämtsamma sätt. Som exempel kan nämnas att när han blev utnämnd till kyrkoherde och tillfrågad av en släkting var ska flytta ska han ha svarat "Där som eld och svafvel brinna både natt och dag." med en uppbar dubbeltydning.
Polhemsvägen: KristoffeChristopher Polhem, den store uppfinnaren som år 1690 blev bergmekanikus och 1700 kostmästare vid Stora Kopparberget. Han har haft stor påverkan på gruvbrytningen och framställningen vid gruvan genom flera banbrytande uppfinningar. Stjärnsunds uret tillverkas fortfarande i hans fabrik i Stjärnsund där han senare skulle avsluta sin karriär.
Linnévägen: Carl Nilsson Linné / Carolus Linnæus adlad Carl von Linné. Sveriges mest kände vetenskapsman. Har bl.a. bidragit något enormt till att klassificera och namnge djur och växtarter. Kom till Falun första gången 1733 för att fira jul med sin studiekamrat, blev genast fascinerad av denna unika ort och tillskrivs flera citat om Falun:
 • "Intet är faseligare än Fahlund.
 • "Dalarnas sirener hafva emot förmodan lockat mig förglömma både vänner, omsorg,eftertanke, förtret, hem, studier och tiden; jag kan icke få öppna öronen för deras sång; de sjunga att bekymmer kommer tids nog; ändock jag ej så skyndar. Jag har här mått extraordinairt väl
 • "Hur snart war icke här att gå felt ett steg, neder i de underliggande oändliga hohl, hur snart kunne icke en liten sten nedfalla på dit hufwud, hur snart kunne icke en svimning komma öfver en, då man gungade på de swiktande stegar, som 2 à 3 woro fästade i hwarandra. Men huru swårt och faseligt det är, fattas aldrig arbetare, utan menniskorna söka med fors och största ifwer få arbete här, på dett dett kiära brödet må winnas och få doch ej mehr än omtalat är.” -
Hans kända verk Iter Dalacarlicum - Linnés Dalaresa - startar och slutar i Falun och är daterad 1734 Aug 25, Fahlu Kongsgård.
Här träffade han sin senare hustru Sara Elisabeth "Sara Lisa" Moræa, dotter till bergsläkaren Johan Moraeus. De gifte sig sedan i Svedens Bergsmansgård numera oftast benämnd Linnés Bröllopsstuga. Detta geni och grundare av Kungliga Vetenskapsakademin har hade ett starkt band till Falun med fler kopplingar än ovannämnda.
Engelbrektsgatan" Precis som det tvistas om varifrån denna mytomspunne frihetskämpe, Engelbrekts Engelbrektsson, härstammar ifrån vill många lokalhistoriker tillskriva hans berättelse till just deras bygd. Falun är inget undantag. Vissa påstår att det var just ifrån Stora Kopparberget som hans frihetskrig startade för att slåss mot Erik av Pommern genom att inta danska fogdeborgar. Med lite vilja skulle det kunna finnas en viss logik i det. Att resa Bergsmän och bönder från Dalarna till ett uppror hade även på 1400-talet rimligtvis kunnat vara ifrån Stora Kopparberget, men det verkar tyvärr inte finns några helst belägg för detta. Dock startade Engelbrekts andra uppror snarare i Borlänge genom att bränna ner Borganäs, ett fäste på Dalälvens västra strand, mitt för Domnarvsforsen, i Stora Tuna socken i Dalarna. I sann lokalpatriotisk anda kan vi kanske hävda att möjligheten finns att de samlades med modiga bergsmän från Falun och kunde befria sig själva och de kuvade Borlängeborna. Kanske gällde det även för hans första uppror. Tyvärr är det ingen som vet och är idag rena gissningar.
Vasagatan: Falun har ett besvärligt förhållande till våran landsfader. Hans uppror mot Dansken startar med att inta Stora Kopparberg i Slaget om Falun 1521 genom att besegra de danska styrkorna och plundra staden. Gustaf Vasa gjorde mycket för att utveckla gruvdriften och utsåg Borns Hyttegård till Kungsgård. Dalkarlarna hade startat befrielsekriget från Kristian Tyrann och hjälpt Vasa till tronen. Stora skulder till Lübeck innebar nya beskattningar och den nya kungen ett hårt grepp om Dalarna som alltid sett sig som någorlunda självständiga. Detta ledde till tre dalauppror. Det första 1524-1525, det andra dalupproret 1527–1528, och det tredje dalupproret (Klockupproret) 1531–1533. Klockupproret avslutades vid Stora Kopparberget där han kallade till möte under falska premisser, höll strafftal och avrättade vissa upprorsmakare och tog resten till Stockholm där de avrättades vid senare tillfälle. I dessa ingick några av hans tidigare vänner.
Daljunkargatan: Daljunkern var en upprorsmakare som försökte starta det andra dalaupproret. Upprorsmakaren är okänd, men enligt Gustaf Vasas "propagandaminister" Peder Swart var det en "lögnaktig dräng som hette Jöns Hansson". Historikern och författaren Lars-Olof Larsson menar dock att daljunkern egentligen var den 15-årige Nils Stensson Sture, den döde riksföreståndaren Sten Sture den yngres äldste son och sturepartiets potentielle ledare.
Sturegatan: Sturarna - i första hand Sten Sture den Äldre och Sten Sture den Yngre eller deras respektive släkter har mig veterligen ingen särskild koppling till Falun eller Dalarna, men liksom Engelbrekt och Vasa återfinns de i flera gatu-och torgnamn runt om i Sverige.
Hans Järtas väg: Statsman och Dalarnas landshövding 1812-1822. Även författare och utgav tidsskiften Odalmannen.
Berghauptmansgatan: Titel på en av kronans tjänstemän fram tills 1862 som var ordförande i gruvrätten och chef för Bergsregementet. (Falun hade ett eget regemente på 700 man och 100 ryttare för att försvara rikedomarna)
Smälteregränd: Yrkesroll vid kopparhyttorna.
Rostvändaregatan: Yrkesroll vid kopparhyttorna.
Bergmästaregatan: Bergmästare har sedan medeltiden varit en titel på chefen över bergsmän.
Bergsmansgatan: "Yrkesroll - se Wikipedia.
Konstvaktaregatan: Syftar på en yrkesroll. Konstgången vid gruvorna. Konstgången var den stora anläggning med vattenhjul, som drev långa stockar förbundna med varandra samt i slutänden en pumpanläggning för att pumpa ur vatten ur gruvorna.
Stigaregatan: Yrkesroll vid gruvproduktionen.
Styraregatan: Yrkesroll vid gruvproduktionen.
Slaggatan: Slaggen, område med hänvisning till den restprodukt som framstår vid malmbrytning och smältning.
Åsgatan: Syftar på den rullstensås som gatan löper utöver.
Hyttgatan: Syftar till det område där hyttorna till stor del var belägna.
Blindgatan: Ska enligt uppgift vara kallad så då det är den enda av de långa parallellöpande gatorna Slaggatan, Åsgatan, Trotzgatan och Blindgatan som avslutas "blint". D.v.s. slutar in i ett kvarter.
submitted by fREDlig- to falun [link] [comments]


2018.01.29 21:12 fREDlig- Borns Hyttegård / Borns Kungsgård

Falun Historia - Borns Hyttegård

Det äldsta fogderesidentet i Falun är Borns Hyttegård. Då Falu Gruva bär smeknamnet "Gamla mormor" borde Born kallas "Gamla morfar".
Namnet:
Namnet varierar i de äldre källorna - Born, Boren, Borwinden är vad jag förstår de vanligaste, men även Båren, hytto Borren, Borrrin Gård, Bors Hyttegård, Bårshyttegårdh, och Bornhyttegård förekommer. Born är antagligen en fornnordisk participform av verbet "bära", i detta fall benämning på en landssträcka där man måste bära båtar eller last mellan två vattendrag, eller vintertid förbi en fors där isen är opålitlig. I Faluns fall kan det syfta på området mellan Varpan och Tisken, eller enligt eget reflektion - över Faluån - Betänk att Faluån är idag bara en liten rännil jämfört med tidigare århundraden. Det ska även ha varit väldigt strömt mellan holmarna och emellertid svårt att ta sig fram med båt.
Jag har fått beskrivet för mig att ån har sträckt sig ända fram emot dagens Stora Torget. (centrum vilar idag till stor del på slagg fraktad från gruvan)
Stadsdelen Gamla Herrgården har troligen fått namnet av Borns Hyttegård, dv.s. Herrgården i det här fallet är själva Hyttegården eller Kungsgården.
Placering:
Ursprungligen låg gården antagligen på en holme vid Faluån. Holmen bör ha underlättat brobyggande. Både nuvarande Magasinsbron, men framförallt Hanröbron (f.d. urlakningsbron och ännu tidigare Fahlabro), vid Södra Mariegatan. Där bör vägarna från öster och väster ha sammanstrålat. Hanröleden är, vad vi vet, Faluns äldsta väg.
Kartan från 1688 styrker detta ytterligare.
Kyrkans placering, som är den enda konstanten - rakt fram från Hanröbron tyder på det. Vattnet och byggden har ändrats mycket sen dess, men kartan från 1628 visar både kyrkan och Born med vad som kan tydas som ett flertal broar över Faluån. Kyrkan är fyrkanten med ett diagonalt streck, och Born är markerad med ett krontecken. (Se både original och den vända, mer lättlästa kartan)
Baserat på dessa handritade kartor från 1628 respektive 1688, med kyrkan och ån som bas bör gården ha legat ungefär där Bergsmansgränd idag ligger, och sträckte sig nästan upp mot Engelbrektsgatan. Det finns flertal belägg för att båda sidor om ån ska ha tillhört Born. Gårdens uppskattade placering sanerades hårt under 1960-talet och dessvärre gjordes ingen tillfredsställande arkeologisk utgrävning när radhusen byggdes här på 1980-talet. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer att dröja länge, om någonsin, innan vi kan bevisa exakt var gården låg.
Gården:
Gårdens huvudbyggnad utgjordes troligen av en korsbyggnad av präktiga dimensioner. Förutom andra bostadshus, bl.a. ett par loftstugor, hörde sannolikt till gården en mängd olika funktionsbyggnader som stall, ladugård, visthus, bodar och lador, mjölkstuga, bagarstuga, mangelstuga och badstuga. Under gårdens storhetstid ska det ha funnits plats för 200 hästar.
Kungliga besök vid Borns Hyttegård
Falun var som bekant rikets skattkista under en stor del av 1500-talet och framförallt 1600-talet. Kopparberget var av stor vikt för våra regenter och var en stomme i rikets stormaktstid. Det medförde att regenter besökte Dalarna och Falun. De regenter som det finns belägg för att de besökte Born var:
 • Gustav Vasa, landsfadern, ni vet han som avrättade upprorsmakare i Falun. Anlade kronan Hytta - Borns Hyttegård. Tillsatte fogden och gjorde Born till länssäte.
 • Erik XIV, (Gustav Vasas son, han som åt ärtsoppa med arsenik) - skickades till Dalarna av sin far för att studera. Han ska då ha bott på Borns Hyttegård.
 • Johan III, (Gustav Vasas son, han som bjöd på ärtsoppa med arsenik) tillbringade stora delar av ungdomsåren i Dalarna, framförallt vid Borns Hyttegård och Stora Tuna.
 • Karl IX (Eriks och Johans yngre bror) ska ha vistats här, men inte lika belagt.
 • Gustaf II Adolf - Lejonet från Norden - Denna krigarkung, som förövrigt är den ende svenska konungen som benämns som "den store/the great" i internationella sammanhang, var trots sina krigståg många gånger i Falun och då även ett flertal tillfällen vid Borns Hyttegård. Som lämplig kuriosa kan nännas hans bevingade ord om Falun Gruva:
"Den kung är ingenting värd som inte ser själv om sin skattkammare." - 1620 då kungen gick ner i gruvan två dagar på raken trots varningar om ras.
"Var finns en potentat som har ett palats sådant som detta." - Samma år när kungen väl nere i gruvan beundrade kopparmalmen som glänste i väggarna.
Historia:
1336 omnämns Born första gången då en bergsman tilldömes en egendom där. I ett dombrev på latin, varigenom rikrådet och lagmannen Greger Magnusson tilldömer bergsmannen vid Kopparberget Kengt Ingason godset i Born i Torsångs socken, som han köpt av Jacobus de Ostrasum och hans hustru Katarina. Det är möjligt att namnet eller egendomen är äldre än så, och till och med äldre än Stora Kopparbergs/Maria Kyrka
1400-talet Nämns dock två gårdar - Övre och Nedre Born. De tillhörde då en stiftelse, bildad på 1300-talet, kallad S:t Margaretas prebende. Ett par borgare från Stockholm skall ha skänkt dessa båda gårdar åt stiftelsen.
1500-talet inrymdes ett prästboställe, antagligen byggt av Kopparbergets kyrkoherde.
1539 anlade Gustaf Vasa kronans eget hyttebruk vid Faluån på det ena prebendehemmanet. En fogde, en Karl Månsson, tillsattes och blev länschef för det nybildade Borns Län - Österdalarna och Falun. Ett trettiotal fogdar ska sedan ha verkat här sedan dess.
1545 lades det andra prebendegården under kronobruket.
1557 Kallas gården Kungsgård.
1580-1590 nådde bruket sin höjdpunkt. 1592 producerades vid kronans hyttebruk 3000 skeppund koppar (ca 510 ton).
1608 uppgick krongårdens gruvfolk till 76, hyttfolket till 74 och gårdsfolket till 24. I dessa siffror ingår inte högre befattningshavare, eller tillfälligt sysselsatta som körgossar, fiskare och kolare eller bälgeslagare, hjulmakare, linslagare etc.
På grund av egendomens splittring genom förpantning, förläningar och donationer till långivare, förtroendemän, bergsmän och Falu stad samt områdets gradvisa skövling genom slagganhopningar och roströk (se Vass-Britas gård i Gamla Herrgården för att se vad röken har gjort med byggnader och lungor genom åren), hade gården förlorat sin betydelse. Just roströkens tilltaganade var en konsekvens av Kopparbergets expansion under 1600-talet.
1635 Köper Kopparbergsmännen "den stora korsbyggningen vid Borins hyttegård" av regeringen för 15 skeppund koppar för att flytta den till en lämplig plats för att disponeras som provisorisk gudstjänstlokal för Falu stad i väntan på nya kyrkan. Den, då, ofärdiga Kristine Kyrka invigdes först 1655 av drottnings Kristina själv.
1646 enligt ett kungligt brev har drottning Kristina av landshövding Johan Berndes "inköpt en gård vid Store Gatun att ombyggas till Kungsgård, emedan någon annan sådan icke längre fanns i staden". Ingen av mina källor utvecklar detta vidare. Falun erhöll stadsprivilegier 1641 av hennes förmyndarregering, men som bekräftades av drottningen när hon blev myndig 27 februari 1646.
1700-talet På en oljemålning från 1700-talets senare hälft över Hälsingetorget (sista bilden i albumet), syns en märklig byggnad i bakgrunden. En skyhög kyrkliknande byggnad. På en senare kopia av målningen står det inskrivet att det med all säkerhet är den enda kvarlevan av Borns Hyttegård. Byggnadens mått är dock antagligen våldsamt överdrivna och det är ovisst om den någonsin stått på denna plats. Enligt 1900-talets historiker är det antagligen "en djärv fantastibild".
Det är det allra sista jag hittar om Borns Hyttegård, men desto mer finns att läsa om nästa kungsgård som uppfördes vid Tisken. Däremot är fascineras jag av mystiken kring Born, och allra mest av att man vid den här tiden sällan inte återanvände timret för nya byggnader. Det är alltså inte helt osannolikt att byggnaden finns i omstöpt form någon helt annanstans i Falun.

Bilder och text i extern länk här

Källor
Främst:
 • Falun I Väster om ån av Karl Erik Forsslund
 • Stadsplaner och stadsbild i Falun 1628-1850 av Nils Sahlström
 • Husen berättar - Bevarandeplan för Falun innerstad 1988
 • Det gamla Falun av Axel Östberg
submitted by fREDlig- to falun [link] [comments]


2017.02.24 10:17 removalbot 02-24 09:17 - 'Language History för stora snoppar:)' (self.europe) by /u/Baconsnorlax removed from /r/europe within 35-40min

'''
Urindoeuropeiska Uppstod långt innan år 0. Är nästan alla europeiska språks urspråk. Det användes av jordbrukare och boskapsvallare; begränsat ordförråd eftersom bönderna inte hade så mycket att snacka om förutom om sina får. Hade otroligt komplex fonologi (det hade många udda ljud i sig) och mycket komplicerad grammatik, Grammatiken har alltså blivit simplare över tid.
Runsvenskan
Äldsta kända kända skriftligasvenskan, runsvenskan. ca år 800 Nya ljuden introduceras i, ä, och ö. Användning: vardag, historier, resor, krig och våld. Berätta personligt om personer på gravar t.ex. Lånord: Ordförrådet bestod mest av arvord. präglades av urnordiskan och latinet. Skriften: skriftspråket som man använde kallades runskrift, existerat sen två år efter vår tideräkning. När den nådde Norden så hade Fonologin och alfabetet förändrats mycket. Man skrev mycket på sten men även trä och läder, ofta kortare historier. Meningsbyggnad: Texterna är skrivna med hjälp av runor, eftersom runalfabetet bestod av 16 tecken så var det lättare att tyda runorna än med det gamla runalfabetet med 24 tecken. Alla dessa barn idag = Barn dessa alla på runsvenska.
Fornsvenskan
Fornsvenskan är namnet på svenskan under medeltiden. Talades 1225 - 1350. Man använde det latinska alfabetet som slog ut runan. Fornsvenskan ordförråd utvecklades med låneord t.ex kyrka, präst, altare och penna. Mest kända litteraturen är västgötalagen. Grammatiken: Texten i västgötalagen visar att grammatiken var mycket mer invecklad än dagens grammatik. Orden böjdes i kasus och andra former. Yngre fornsvenskan: Varade mellan 1375 - 1526. Större delen av litteraturen som finns från den tiden. Mycket litteratur pga att man tryckte böcker, man började trycka mer lagar. Alla lagar skrevs på svenska och inte latin. Väldigt mycket låneord från tyskan, därför man delar upp den i två delar pga latindelen i början och sedan den tyskinfluerade perioden. Skillnader: Skiljer sig en del från varandra, den ena tyska låneord, den andra latin. Grammatiken skiljer sig mest, den äldre fornsvenskan mer invecklad, man böjde i 4 olika kasus och den nya fornsvenskan blev mycket lättare att förstå.Innehållsförteckning:
Hur böjdes de fornordiska orden: Fisk i nominativ och genitiv: fiskrin, fiskfinsch.
Äldre nysvenska Gustav vasas tid, stormaktstiden, grunden till riksspråket. ÅÄÖ fick sina moderna böjelser. CK blev till KK, ordböjning blev mer konsekvent. Man ville göra texten mer äktsvensk. Viktiga förändringar, uppkomsten av sj och tj ljudet. Självständig stat från Danmark. obligatorisk omskärelse. Bibeln översattes till svenska 1541, viktig för svenskans skriftspråk. Katolska kyrkan försvann och den protestantiska kyrkan fick sitt genomslag, översättning av bibeln till svenska ökade dem svenska skrift och läskunskaperna. 1732 första nysvenska boken. Tyska och franska låneord influerade svenskan väldigt mycket. Krigsord som korpral, soldat och liknande. Massa krångliga formuleringar kom därmed. Dessa krångliga formuleringar och låneord föll bort. Däremot influerade franskan svenskan så som mamma, pappa, karamell, choklad.
Nusvenska Vi gingo till hamnen för att köpa potatis af nederländerna. Båten deras hvar hvit. Svenskarna var inte nöjda med det krångliga och svåra skriftspråket 1905 och 1906 fixade svenska akademin att ord som slutade på dt slutade med ett t eller två t. HV = V , Ondt = ont, Rödt = rött, Av = Af, skrife = Skriva, exempel på förändringar som gjorde svenskan enklare. Första utvecklingen som de la tyngd på. 1950-1990. Arbetskraftsinvandring från Jugoslavien och Finland exempelvis, influerade det svenska språket. Låneord såsom pizza och spagetti. Slangord. Chilla, gäri, vgd, Selfie, 1990-2017. Svenskan influerad av engelskan och internet. Brb, Np, Omg exempelvis. Amerikanska filmer och böcker, påverkar vårt sätt att kommunicera. Sociala medier = slangord.
'''
Language History för stora snoppar:)
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: Baconsnorlax
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]


2014.12.02 16:52 swethrowaway12 Att vara för smart

Hej kära vänner!
Jag tänkte bara berätta en "kort" historia om mitt liv, inte så mycket för eran skull, utan mest för att det är skönt att skriva av sig.
Innan Ni börjar läsa så vet jag att jag var en "skitstövel" när jag var yngre och att jag har gjort många dåliga val i mitt liv. Jag förstår hur titeln kan få det att låta som att jag vill bevisa att jag är bättre än er, men så är det verkligen inte, och det kommer Ni inse om Ni läser igenom allt.
CUE: ~7år dags att börja skolan.
Vid den här tiden kunde jag både läsa och skriva. Jag kunde även göra mig förstådd på engelska både i tal och skrift. (främst i skrift)
Jag avancerade rätt snabbt i början och skrev färdigt årkurs 1-3 inom 6 månader i 1an (matte, svenska, engelska). Och här började mitt helvete. Istället för att hjälpa mig att utvecklas (vid det här laget borde jag ha flyttats upp minst 2, kanske t.o.m. 3 årsklasser) så satte man mig i en "speciell grupp" där jag egentligen bara fick göra färdigt veckans läxor eller bara sitta och vänta på att lektionen skulle ta slut).
Detta innebar att jag ofta satt ensam i ett rum under lektionerna och gjorde ingenting. Så såg det ut i 3 år framöver, sen slutade jag anstränga mig. Jag gjorde det som krävdes och inget mer.
CUE: ~13år dags att börja högstadiet.
Första året (7:an) rullade bara på och jag gjorde vad jag skulle. Sommarlovet mellan 7an och 8an tar jag min första fylla. Det förändrade mitt liv för evigt. Nu kunde jag göra alla saker som jag tidigare ansåg mig "för fin" för att göra. Här började problemet..
Efter det här så börjar jag skolka rätt mycket. Kommer bara till skolan när det nalkas prov, och på de proven skriver jag alltid minst VG, utan att närvara på lektionerna. Vid det här laget är jag fullkomligt medveten om att jag är smartare än "medelsvensson", och det stiger mig åt huvudet.
Tack vare alkoholen har jag nu upptäckt att man har roligare om man inte "övertänker" allting, och tack vare det så påbörjade jag min bana mot alkoholism när jag var 13år.
Jag började stjäla sprit av folk, manipulerade äldre att köpa ut sprit åt mig osv. Fungerade väldigt bra, då jag är väldigt bra på att manipulera folk. (Mina arbetskamrater trodde att jag var 20+, jag var 16) Så jag hade aldrig något större problem att få tag på alkoholen heller, och som heltidsarbetande vid 16 s¨hade jag sjuka mängder pengar att spendera på vad fan som helst.
CUE: ~17-22 Hoppar av skolan, dricker mycket och slåss.
Så kom gymnasiet. Ingen aning om vad jag vill göra, men jag söker in på "Naturvetenskapliga" då det ger flest valmöjligheter. Ger upp efter ~6 mån då jag tappade intresset.
Vid det här fallet så drack jag redan mycket. Var full på skolan vid ett flertal tillfällen. Men efter att jag slutar skolan så får jag jobb, och jag går in stenhårt för det, styr upp mitt liv, slutar dricka osv.
Efter ~5 månader så lessnar jag bara. Hela kroppen skriker bara åt mig att jag är ämnad för något bättre, så jag säger upp mig. Chefen erbjuder mig vidareutbildning om jag stannar kvar. Full lön osv under tiden, men jag tackar nej. (Här vet jag inte varför, men jag kommer berätta varför snart)
Just nu kände jag mig som en kung. Jag var 17 år, jag hade ~30k på kontot. Hyran, elen och internet var betalt för ett par månader framöver, så jag la i stort sett 25 000kr på hembränt under en period över 3 månader. Sen var jag pank, fick flytta ut i en husvagn (oisolerad husvagn, bor i norra norrland), levde där i ett par veckor för att sen till slut få soc att reagera. Hamnade i familjehem, träffade en av mina bästa vänner än idag osv.
Någon gång under denna period så utsätts jag för ett IQ-test, där resultatet visar på en siffra över 130, jag tänker inte specifiera mer än så p.g.a. anonymitet.
CUE: 22-~25 Idag, hur det ser ut, vad det hade kunnat vara och vad det inte är.
Jag fortsatte att dricka väldigt mycket under en lång period (Vi pratar ~24 7,2%öl/gång i genomsnitt, ~3-7 ggr per vecka). Sen gnällde soc på att jag hade varit för mycket på bolaget (Ja, jag måste gå till soc ibland, förlåt mig för den parasit jag är). Då slutade jag dricka alkohol (för tillfället) och började ta droger istället. Detta ledde till att jag till slut kunde erkänna min depression för mig själv.
Då insåg jag att jag har förtryckt min depression i drygt 10 år, och min värld rasade samman. Jag var inte längre den "starka och självsäkra" personen som jag en gång varit. Jag började hastigt och väldigt aggressivt "dra mig tillbaka". Jag stötte bort gamla vänner, tappade intresset i att skaffa nya och började inse att jag verkligen behöver hjälp.
CUE: ~25-~30
Officiellt: Idag (läs "Nu") har jag påbörjat processen att ta hjälp av sjukvården (som jag f.ö. har väldigt lågt förtroende för p.g.a. tidigare händelser i mitt liv). Processen började för ~8 månader sen, men jag fick jobb under sommaren och det rann ut lite i sanden. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska påbörja det igen?
Idag sitter jag här och är avundsjuk på alla människor som jag tidigare skrattade åt. Idag önskar jag att jag också hade kunnat ha modet att bjuda på mig själv. Men även fast jag var den mest självsäkra, och en av de mest populära killarna så valde jag bort allting som jag ansåg var "beneath me". typ att dansa bland en massa Randoms, pfft liksom.
Jag inser såklart idag att jag var ett rövhål, och att jag har behandlat alldeles för många människor alldeles för dåligt. Jag förtjänar förmodligen det här.
Förlåt för min rant reddit, men mods får ta bort om det inte anses bra nog. Hoppas Ni har en bra kväll, ville bara skriva av mig lite! :)
submitted by swethrowaway12 to sweden [link] [comments]


2014.08.03 12:08 Coffeh Veckans Svenska Subreddit: Swirclejerk

I ett numera inte allt för nytt inslag här på /Sweden kommer vi uppmärksamma en svensk subreddit och göra en intervju med en moderator där ifrån à la /Subredditoftheday!

/swirclejerk kan nog bäst beskrivas som; Lorem Ipsum dolores och vad fan sade du just om mig, din lilla hora? Du borde veta att jag gick ut bäst i min klass bland de svenska kustjägarna, att jag har varit med i ett antal hemliga räder på Al-Qaida, och att jag har över 300 bekräftade mord. Jag är tränad i gorillakrigsföring och jag är den bästa krypskytten i hela sveriges armé. Det enda du är för mig är en ny måltavla. Jag kommer torka bort din fula nuna med precision vars like aldrig setts på denna jord, sanna mina jävla ord. Tror du att du kan komma undan med att säga sånt skit över internet? Tänk igen, idiot. Samtidigt som jag pratar kontaktar jag mitt hemliga nätverk av spioner över hela Sverige och din IP spåras just nu, så du borde förbereda dig för stormen, äckliga mask. Stormen som utplånar den patetiska saken du kallar för ditt liv. Du är så jävla död, skitunge. Jag kan vara överallt, när som helst, och jag kan döda dig på över sjuhundra sätt, och det är endast med mina händer. Jag är inte bara omfattande tränad i oväpnad strid, utan jag har också tillgång till hela den svenska amfibiekåren och jag kommer använda dess fulla potential för att utplåna ditt miserabla arsle av denna kontinent, din lilla skit. Om du bara hade vetat vilken ohelig vedergällning din lilla "smarta" kommentar skulle nedbringa över dig, hade du kanske hållt din jävla tunga i munnen. Men du kunde inte, du gjorde det inte, och nu betalar du priset, din jävla idiot. Jag ska skita vrede över hela dig och du kommer drunkna i det. Du är så jävla död. Skitunge.
Nu till intervjun!

Coffeh: Kan du beskriva vad Swirclejerk är för den oinsatte?

lynxlynxlynx-: Vet inte. Tror den är typ som /aww fast med bilder på gulliga SD'are?
ZombieL: Bittra människor som försöker stå ut med vardagen genom att ironiskt driva med sweddits trender och jargong. Det funkar sådär.
Hemtroll: Swirclejerk är som att komma sist när man runkar bulle i mellanstadiet. Väldigt spännande början som snabbt leder till uppgivenhet och ångest.
TotallyNotCool: Tänk dig fest med bara konststudenter som alla är vegetarianer. Swirclejerk är som resterna efter en sådan fest.
Dysterqvist: Satir över länkabildeåsikter som flitigt figurerat på sweddit
brogdowniard: /circlejerk fast på svenska och inte lika dumt, eller kul. Beror på.
riiga: Nej, det är något man måste upptäcka själv.

Coffeh: Hur swirclejerkar du bäst utanför reddit?

lynxlynxlynx-: Har gett mina pantflaskor till tiggarna några gånger.
ZombieL: Avslutar några meningar om dagen med "men det får man väl inte säga i det här jävla landet!!!"
Hemtroll: Suckar djupt när någon uttrycker en åsikt.
TotallyNotCool: Påminner folk om deras brister och faktafel så mycket som möjligt.
Dysterqvist: Klagar högt över fåniga aftonbladet-artiklar
brogdowniard: Pratar politik med säljarna på jobbet. De är nästan lika dryga och korkade som internetdiskussionerna.
riiga: Såhär i valtider passar det utmärkt att gå till valstugorna och debattera med folket där.

Coffeh: Vem skulle passa bäst för en ama på swirclejerk?

lynxlynxlynx-: Efter en lyckad genomförd ama med idrinkredbull här så blir det svårt. Men kanske Robin Olsën känd från det här klippet.
ZombieL: Copyswedes ledning
Hemtroll: vonadler , Sveriges egen lilla Unidan nationalklenod
TotallyNotCool: Harald Treutiger eller Dolph Lundgren
Dysterqvist: Jag är Byggare Bob AMA
brogdowniard: Jan Helin
riiga: Jimmie Åkesson kanske? Eller varför inte LisbethBurman ?

Coffeh: Vem vinner i en fight Emanuel Karlsten eller Jack Werner?

lynxlynxlynx-: Karlsten lirar ju mage så han castar väll nån spell på stackars Jack som får han att twittra i tungor och han skämms så att han flyr och bosätter sig i Öst-Timor.
ZombieL: Karlsten har mycket mer reddit-karma, han vinner automatiskt
Hemtroll: Jack Werner, alla dagar
TotallyNotCool: Karlsten. Hans internet image är som en trögflytande tjärliknande vätska som kommer dränka Werner innan de ens börjar slåss.
Dysterqvist: Jack Werner, han har mer skägg.
brogdowniard: Det skulle kräva att någon av dem la ifrån sig sin iPhone i några minuter så det kommer inte hända.
riiga: Nyheter24 som alla får något att skriva om.

Coffeh: Om ni skulle ta bort en grej från Sweddit, vad skulle ni ta bort?

lynxlynxlynx-: ooooo! Svenska flaggan! Den borde inte få postas, has som flair, refereras till etc. Tror det skulle höja stämmningen. Jag hade alla fall skrattat lite kanske.
ZombieL: Yttrandefrihet, alla som inte håller med mig borde inte få uttrycka sig
Hemtroll: Alla som inte tycker som jag, men det får man ju inte säga i den här jävla PK-subben
TotallyNotCool: Politiskt korrekt tjafs
Dysterqvist: Han/hon och ersätta det med hen
brogdowniard: Möjligheten att kommentera, bara för att.
riiga: Jag skulle inte ta bort något. Alla är lika mycket värda och behövs! Vi skulle däremot kunna ha virtuella tiggare EU-migranter i varje kommentarstråd som sitter där och tigger lite karma.

Coffeh: Slutligen, är det något ni vill hälsa era läsare och framtida läsare?

lynxlynxlynx-: Ja. Glöm inte rösta på F! i höst! #ettlitetstegförmänniskanettstortstegförheniskan
ZombieL: Vänster-PKmaffian har koll på er, så passa er jävligt noga
Hemtroll: Avgå, Allah.
TotallyNotCool: Jag skulle vilja berätta en liten anekdot. Så jag stod i en ganska lång kö på min lokala ICA Maxi bakom ett par familjer som jag kände igen från yngre år då jag brukade följa med min familj till kyrkan. Det var den enda kassan öppen så det fanns inget annat alternativ för mig att köpa mitt 12-pack julmust som jag skulle ta med till en fest. Jag undrade varför kön aldrig rörde på sig, så jag stack ut huvudet och tittade fram mot kassan för att se vad som pågick. Då såg jag en äldre dam som inte hadet tillräckligt med pengar och försökte övertala kassörskan att låta henne köpa grejorna ändå. Jag tyckte det lät väldigt konstigt tills jag förstod att bara det rörde sig om 1,50 kr. Så nu stod alla dessa familjer i kön bakom henne och bara stirrade - det var till och med två som gjorde sig roliga på hennes bekostnad. Då gick jag fram till kassörskan, lämnade fram min läsk, gav henne en hundralapp och bad henne behålla växeln. En av de medelålders-damerna (jag känner dessa människor, och vet att de alla tjänar över miljonen) tog ett tag om sin son, och ropade högt "Ser du mannen där? Han agerar precis som Jesus vill att vi skall." Av någon anledning irriterade det mig otroligt, så jag vände mig emot dem, och eftersom jag inte rakat mig på ett tag så hade jag en fin skäggstubb, en Slayer-tröja och träningsbyxor, så jag måste varit en fin syn! Högt och tydligt sade jag "Som Jesus? Min bästa fru, jag är en ateist som lever på marginalen och jag var den ende som steg fram och hjälpte henne? Er skenheliga kristendom är en insipiration till oss alla!" När jag rusade ut ur affären så började några butiksbiträden vissla och jubla, snart anslöt sig kunder och till och med kassörskan. Jag vinkade tillbaks och gled ut med en känsla av att ha åstadkommit något riktigt bra.
Dysterqvist: Vad skulle din mamma säga om hon såg dig nu?
brogdowniard: När du läser detta är det dags att se över dina val här i livet. Jag vet att jag gjort det genom att behöva skriva detta.
riiga: Då vill jag passa på att hälsa till den där Sting.
AIMMOTH: Finns ens 50 swubbits (svenska subreddits)?
iFlashie: En intervju med sig själv? Coffehs narcissisms vet inga gränser.
submitted by Coffeh to sweden [link] [comments]


Tävlingsstart för de yngre - Viktigt att tänka på! #207 Prestera Mera - Träning för äldre vs yngre Så blir vi yngre! Liite myky bra dåålit Vad livet lärt oss Höstens skolväskor för både yngre och äldre elever - Nyhetsmorgon (TV4) Utmana dig själv eller en kompis i Lilla hinderbanan 29. Är åldersskillnaden för stor? Äldre och yngre nysvenska ÖVNINGAR FÖR RYGGEN,EFTER 60

 1. Tävlingsstart för de yngre - Viktigt att tänka på!
 2. #207 Prestera Mera - Träning för äldre vs yngre
 3. Så blir vi yngre!
 4. Liite myky bra dåålit
 5. Vad livet lärt oss
 6. Höstens skolväskor för både yngre och äldre elever - Nyhetsmorgon (TV4)
 7. Utmana dig själv eller en kompis i Lilla hinderbanan
 8. 29. Är åldersskillnaden för stor?
 9. Äldre och yngre nysvenska
 10. ÖVNINGAR FÖR RYGGEN,EFTER 60

Bättre liv för sjuka äldre SKL 33,361 views. 2:50. Föreläsning personlig utveckling ... Alcazarstjärnan gifte sig med med 16 år yngre man - Malou Efter tio (TV4) - Duration: 16:40. Malou ... Nyhetsmorgon i TV4 från 2014-08-17: Emilia de Poret inspirerar och ger tips om höstens skolväskor, både för de allra yngsta och för de äldre eleverna. From Swedish morning news and talk ... Från och med 1 juni blir möjligt för yngre ryttare att börja tävla igen. Då är det viktigt att vi hjälps åt för att det ska bli så bra som möjligt. Vi har alla ett ansvar för att ... OBS: viktig info som inte kom med är att alla bilder är hämtade från wikimedia commons. Och nästa år ska jag göra om så man inte blir lika sjösjuk... Hinderbanan fungerar för yngre men kan vara utmanande även för äldre. Testa, ha skoj, och utmana dig själv eller varför inte en kompis på en rolig träningsupplevelse. Provided to YouTube by iMusician Digital AG Liite myky bra dåålit · Robin Hund · Elna Romberg Ett album för äldre barn (och yngre att tjuvlyssna till!) ℗ pro culturae rf Auto-generated by ... Dessa övningar kommer att göra din ryggrad flexibel och motståndskraftig. Ju äldre den yngre. Это упражнение делает позвоночник гибким и выносливым. 06:25 Dagens artikel och ämne: Träning för äldre vs yngre 15:20 Vad försämras efter 30 år? 17:30 Hur gör man för att tappa så lite Vo2max som möjligt? 21:20 Kroppskomposition – Det är olagligt för någon som är äldre än 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år, säger Johan. Tanken med lagen är att skydda unga personer från övergrepp. Vad kan den yngre generationer ta för lärdomar av äldre personers livserfarenheter? Vi tog reda på detta genom att samtala med några av de boende på Humana ålderdomshem i Växjö. Några ...